Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Homepage | Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 is iedere organisatie die werkt met ouders en/of kinderen, verplicht om te werken met de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. TIMM Consultancy verzorgd diverse trainingen t.b.v. Werken met de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.

Verschillende vormen van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties kunnen hierbij behandeld worden:

  • Partnerrelatie geweld
  • Kindermishandeling
  • Ouderenmishandeling

Tijdens de training worden alle stappen van de meldcode doorlopen.

De training kan opgebouwd worden uit verschillende modules; signaleren, handelen en communiceren. Tijdens iedere module wordt een ander aspect van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling behandelen. De onderdelen kunnen ook los van elkaar gegeven worden.

Signaleren
De bijeenkomst richt zich op vroegsignalering van zorgen rond een kind en gezin, met de nadruk op opvallend gedrag in de interactie tussen ouder en kind en specifiek oudergedrag. Algemene kennis over kindermishandeling en huiselijk geweld komt aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op het signaleringsproces; het vroegtijdig herkennen van signalen en het interpreteren hiervan. De deelnemer krijgt inzicht in de invloed die eigen normen en grenzen spelen bij het beoordelen van opvoedingssituaties. Ook wordt ingegaan op dilemma’s en twijfels die spelen tijdens het signaleringsproces.

Handelen
De bijeenkomst gaat in op het handelen wanneer zorgen zijn gesignaleerd. De nadruk ligt hierbij op de zorgstructuur binnen de eigen organisatie en de samenwerking met partners. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de organisatie wordt besproken. Indien de organisatie nog geen meldcode heeft, wordt advies gegeven over het implementeren van een meldcode. Het stappenplan, taken en verantwoordelijkheden, privacy en dossiervorming worden uitgelicht. Ook wordt ingegaan op het verschil tussen meldrecht en meldplicht. De werkwijze van Veilig Thuis komt aan de orde.

Communiceren
De bijeenkomst richt zich op het vergroten van uw kennis en vaardigheden op het gebied van communicatievaardigheden. Er wordt ingegaan op het vroegtijdig in gesprek gaan met ouders/verzorgers over kinderen waar u zich zorgen over maakt. De nadruk ligt op het voeren van moeilijke gesprekken waarbij zorgen zijn over de rol van de ouder in de opvoeding. Optioneel kan een trainingsacteur worden uitgenodigd waarmee gespreksvoering wordt geoefend. Bij het voorbereiden van de gesprekken wordt afgestemd op de gespreksdoelen. Hierbij wordt ingegaan op de positie en emoties van ouders/verzorgers. De mogelijkheid bestaat om te verdiepen in het motivatiemodel Prochaska en diClemente. Het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met de ouder staat hierin centraal.

Opleidingen: