Geweldloosverzet

Doel van Geweldloos verzet is dat ouders een einde maken aan het gewelddadige of destructieve gedrag van hun kind. Zij worden hierbij geholpen door leraren, mensen uit de directe omgeving en hulpverleners. Belangrijk aandachtspunt is dat de aanpak niet tot escalatie leidt. De ouders volgen een aantal samenhangende stappen, zoals openheid naar buiten toe en het kind laten weten dat het gedrag niet langer wordt geaccepteerd.

In een evaluatie rapporteerde 80% van de ouders een afname van machteloosheid en van conflicten en een toename van positief contact met hun kind. De brief naar bekenden waarin het verzet tegenover het kind wordt aangekondigd, het betrekken van steunpersonen en het maken van verzoeningsgebaren zijn volgens hen essentiële onderdelen. In een supportgroep voor ouders vinden zij herkenning en doorbreken zij hun isolatie en schaamte.
De doelgroep van de methode bestaat uit kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 4 tot ongeveer 25 jaar die gewelddadig of zelfdestructief gedrag vertonen en hun ouders en andere betrokkenen die met het gezin of de puber te maken hebben (Lebowitz et al., 2012)..
Centraal staat een attitude van ‘presentie’ die tot uiting komt in:

 • Het vergroten van aanwezigheid en betrokkenheid
 • Het voorkomen van escalaties door controle over het eigen ouderlijke gedrag (het weerstaan van provocaties en zelf strikt vermijden van fysieke of verbale agressie)
 • Het doorbreken van het isolement en creëren van een support-netwerk
 • Een duidelijke stellingname tegen geweld, risicovol en zelfdestructief gedrag.

Vanuit deze attitude kunnen ouders/opvoeders zich op constructieve en vastberaden wijze verzetten tegen onacceptabel gedrag door middel van een geheel van met elkaar samenhangende maatregelen die elkaar onderling versterken. De aanpak die de ouders gaan hanteren om de situatie te verbeteren en te zorgen dat het geweld niet escaleert, bestaat uit de volgende onderdelen.

 • De aankondiging aan het kind dat de ouders verandering van de situatie willen en daar aan gaan werken op een andere manier dan voorheen en met steun van supporters uit de omgeving van het gezin
 • De sit-in, om duidelijk te maken dat de ouder het destructieve gedrag niet langer accepteert en het kind vraagt om een oplossing te bedenken.
 • Bevelen weigeren: het doorbreken van de gewoonte om tegemoet te komen aan eisen van het kind die (al of niet met dreigementen) worden afgedwongen.
 • De telefoonronde, waarin de ouders systematisch telefonisch contact zoeken met contactpersonen van het kind.
 • Het volgen van het kind als de ouders eenmaal weten waar het is.
 • De staking, waarbij het hele gezin drie dagen thuisblijft en alle overige werkzaamheden afzegt.
 • Verzoeningsgebaren, die helpen de relatie met het kind te verbreden, zodat die niet langer alleen nog uit conflicten bestaat.

Deze inspirerende en tegelijk praktische training is voor beroepskrachten die willen gaan werken vanuit de principes van Geweldloos verzet. Beroepskrachten die meer willen weten over escalatiepatronen en geweldsspiralen in gezinnen en groepen. En nog belangrijker, het doorbreken hiervan, door middel van het vergroten van ouderlijke aanwezigheid, de inzet van supporters en de specifieke verzetsinterventies.
U wordt uitgedaagd om uw eigen rode knoppen te onderzoeken en “ het ijzer te smeden als het koud is.”.

De oefeningen die tijdens de training aanbod komen kunt u vervolgens (laten) gebruiken op de werkvloer. Zowel toepasbaar in eigen contacten met jongeren als in de begeleiding van ouders, jongerenwerkers of docenten die te maken hebben met opstandig en/of agressief gedrag van jongeren. Geweldloos Verzet, is ontwikkeld door Haim Omer die zich liet inspireren door Mahamat Gandhi en Martin Luther King.

Inhoud van deze training:

 • Visie en principes van Geweldloos Verzet.
 • Basishouding
 • Oude en Nieuwe Autoriteit gebaseerd op zelfcontrole, aanwezigheid en ondersteuning.
 • Escalatiepatronen en geweldsspiralen herkennen.
 • Rode knoppen en de vaardigheden om hiermee om te gaan.
 • De vier pijlers van Geweldloos Verzet en de onderlinge samenhang.
 • Supporters en verzetsinterverventies benutten in het verzet tegen destructief gedrag van jongeren
 • Vergroten van ouderlijke aanwezigheid
 • De inzet van supporters, belang van het opbouwen en inzetten van het netwerk
 • Inzetten van de verzetsinterventies van Geweldloos Verzet De uitgestelde reactie; de aankondiging, de ‘sit-in’, telefoonronde, volgen, staking, het gebruik van relatie- en herstelgebaren

Data en locatie
Incompany training

Kosten
Op aanvraag wordt een offerte toegestuurd.

Accreditatie
Kan aangevraagd worden voor de verschillende beroepsgroepen.

Aanmelden voor deze opleiding