Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling voor mondzorg professionals

Homepage | Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling voor mondzorg professionals

In 2010 zijn in Nederland ruim 118.000 kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar blootgesteld aan een vorm van kindermishandeling. Het gaat hierbij om ruim 3% van alle kinderen. Dit is vergelijkbaar met 1 á 2 kinderen per klas.

Alle professionals die werken met kinderen, waaronder mondzorg professionals, hebben een zorgplicht voor kinderen die schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Maar dit is vaak niet eenvoudig. Hoe duidt de mondzorg professional de signalen, hoe kan de mondzorg professional de band met gezin zoveel mogelijk in stand houden, hulp organiseren en als dat nodig is tijdig melden?

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat professionals moeten doen bij vermoedens van geweld. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode op met daarin in ieder geval deze vijf stappen:

  • Stap 1: In kaart brengen van signalen.
  • Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding.
  • Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
  • Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
  • Stap 5: Beslissen zelf hulp organiseren of melden

Het KNMT heeft de Meldcode Tandheelkunde Kindermishandeling en Huiselijk Geweld opgesteld (zie: www.knmt.nl/mishandeling).

Inhoud van deze workshop

  • Theoretische kennis over kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Het herkennen van signalen van mishandeling
  • Het werken volgens de stappen van de meldcode
  • Het toepassen van conflict van plichten (medisch beroepsgeheim)

Data en locatie
In overleg wordt een datum en locatie vastgelegd

Kosten
Op aanvraag wordt een offerte toegestuurd

Docenten
Nick Bisschops of Wietske Oosterhuis

Aanmelden voor deze opleiding