Progressiegericht werken bij scheidingen

Homepage | Progressiegericht werken bij scheidingen

De afgelopen jaren is er een grote toename van zorgmeldingen bij Veilig Thuis, onderzoeken naar Gezag en omgang bij de Raad voor de Kinderbescherming, casuïstiek in een drangkader en ondertoezichtstellingen waarbij scheidingsproblematiek oorzaak is van de ontwikkelingsbedreiging van kinderen.

De strijdende houding van één van de ouders maar ook vaak beide ouders vraagt veel van de professional. Tijdens het werk richt de professional zich op het belang van het kind. Hij maakt gebruik van een kindgerichte, progressie-/oplossingsgerichte grondhouding. Met ouders wordt gekeken hoe zij in deze nieuw situatie hun ouderrol (of gezamenlijk ouderschap) vorm kunnen geven. Ouders worden weer in hun kracht gezet door aan te sluiten bij oplossingen die eerder gewerkt hebben.

Inmiddels zijn er diverse publicaties geschreven over deze doelgroep. Zo is in augustus 2015 de richtlijn ‘Scheiden en problemen van jeugdigen’ gepubliceerd en is in november 2014 de methodiek ‘Complexe echtscheidingen’ voor de jeugdbescherming gepresenteerd inclusief de theoretische onderbouwing. Aansluitend op deze methodiek beschrijving hebben de docenten, Bas van Dijk en Margreet Timmer een handreiking ‘Progressiegericht werken in scheidingssituaties (2017) geschreven. Hierin geven zij hun visie op de basishouding van de professional in scheidingscasuïstiek, beschrijven zij diverse gespreksvaardigheden en interventies vanuit het progressiegericht werken. Dit alles illustreren zij aan de hand van concrete voorbeelden. Deze handreiking, die u via deze website kunt downloaden, is uitgangspunt van deze opleiding.

Tijdens de training wordt een theoretisch kader geschetst, wordt aangesloten bij de praktijk van de deelnemers en gaan we veel oefenen om te experimenteren met andere vraagstellingen.

Inhoud van deze tweedaagse cursus

  • Basishouding van de professional (Groeimindsettheorie, de zelfdeterminatietheorie, het progressieprincipe en de-zeven-stappen-aanpak van NOAM)
  • Visie op de je eigen rol en professie
  • Progressiegerichte interventies en vraagtechnieken
  • Opbouw van het gesprek
  • Flowchart; positie van de cliënt bepalen
  • Verstevigen autonomie
  • Motivatie
  • Gesprekken met kinderen

Doelgroep
Uitvoerend medewerkers en werkbegeleiders werkzaam binnen het dwang en drang kader; o.a. Jeugd- en gezinsbescherming, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming

Data en locatie
Het betreft een incompany training in overleg worden data en locatie vastgesteld

Kosten
Op aanvraag zal een offerte toegestuurd worden

Docent
Margreet Timmer

Accreditatie
Wordt aangevraagd bij SKJ

Aanmelden voor deze opleiding