Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, met wie Timm Consultancy in onderhandeling is over een overeenkomst, een overeenkomst aangaat en/of met Timm Consultancy is aangegaan.
 2. Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op enigerlei wijze deelneemt aan de dienstverlening van Timm Consultancy.
 3. Overeenkomst: het aangaan van een verbintenis door zowel Timm Consultancy als opdrachtgever met elkaar, ter verkrijging van de in de overeenkomst afgesproken dienstverleningsverlening.
 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Timm Consultancy en een opdrachtgever waarop Timm Consultancy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Timm Consultancy, voor de uitvoering waarbij derden  worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden door een uitspraak van de rechter of een administratief orgaan, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, voor zover bedoelde uitspraak dit toelaat, volledig van toepassing. Timm Consultancy en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • De door Timm Consultancy gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden tenzij anders is aangegeven. Timm Consultancy is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 3 maanden worden bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van in de offerte opgenomen aanbod is Timm Consultancy daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Timm Consultancy anders aangeeft.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 1. Timm Consultancy zal de overeenkomst naar beste inzicht en eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zal het in de overeenkomst overeengekomen resultaat trachten te bereiken, zonder evenwel dit resultaat als zodanig te garanderen.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Timm Consultancy het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien door Timm Consultancy of door Timm Consultancy ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 4. Timm Consultancy is niet aansprakelijk voor werkzaamheden die door de opdrachtgever uitgevoerd worden met kennis opgedaan in trainingen die door Timm Consultancy gegeven zijn/worden.
 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Timm Consultancy de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Timm Consultancy daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 1. De overeenkomst tussen Timm Consultancy en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Timm Consultancy schriftelijk in gebrek te stellen.
 1. Partijen zullen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Timm Consultancy is ingeschreven bij CRKBO, trainings- en coachingsactiviteiten met een scholingskarakter zijn vrijgesteld van BTW.
 3. De verschuldigde kosten zullen maandelijks in rekening worden gebracht.
 1. Betaling van facturen dient overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities te geschieden en geschiedt zonder enige verrekening, korting of opschorting. Bij gebrek van specifieke betalingscondities geschiedt betaling uiterlijk binnen vier weken na factuurdatum, op een door Timm Consultancy aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van vier weken dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een boete verschuldigd die gelijk is aan het percentage van de wettelijke rente te vermeerderen met 3%. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 1. Alle door Timm Consultancy geleverde zaken, waaronder eventueel mede begrepen, opdrachten, oefeningen, documentatie, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van Timm Consultancy. De opdrachtgever mag deze materialen niet door verkopen of gebruiken voor het zelf verzorgen van trainingen, tenzij anders overeengekomen.
 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Timm Consultancy. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Timm Consultancy in staat is adequaat te reageren.

Timm Consultancy zal de klacht binnen vier weken behandelen. Wanneer er langere tijd nodig is voor het doen van onderzoek zal Timm Consultancy de opdrachtgever/klager binnen deze termijn van het uitstel op de hoogte stellen met omkleding van redenen. De te verwachten termijn voor uitsluitsel over de klacht wordt hierin aangegeven. De klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

 1. Indien een klacht gegrond is, zal Timm Consultancy de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te maken.
 2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Timm Consultancy slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
 3. Indien Timm Consultancy en opdrachtgever niet tot overeenstemming kunnen komen kan de opdrachtgever zich wenden tot de klachtencommissie van de NOBTRA. Timm Consultancy is aangesloten bij de NOBTRA, de Nederlandse Orde voor Beroeps Trainers, hiermee erkent Timm Consultancy de gedragscode van de NOBTRA en maakt TIMM Consultancy bij klachten gebruik van de klachtencommissie van de NOBTRA. (zie verder ook klachtenprocedure)
 4. Klachten en de wijze van afhandeling wordt geregistreerd en zal minimaal twee jaren door Timm Consultancy worden bewaard.
 1. Beide partijen kunnen coaching bijeenkomsten te allen tijde schriftelijk opzeggen. Hiervoor gelden de condities zoals gesteld in artikel 12a.
 2. Indien een coach-overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Timm Consultancy recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Timm Consultancy zijn toe te rekenen. Bij annulering langer dan 4 weken van te voren is de opdrachtgever verplicht 50 % van de kosten te betalen, bij annulering minder dan 2 weken van te voren is de opdrachtgever verplicht 100 % van het kosten te betalen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
 3. Indien een coach-overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Timm Consultancy, zal Timm Consultancy in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 1. De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per aangetekend verzonden brief. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 6 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.
 2. Bij annulering korter dan 6 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 50% van het trainingsgeld te vergoeden, bij annulering korter dan 4 weken van tevoren is de opdrachtgever verplicht 100% van de kosten te betalen. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
 1. Na bevestiging van de inschrijving voor een opleiding binnen het openaanbod heeft de deelnemer 14 dagen bedenktijd waarbinnen de inschrijving kosteloos geannuleerd kan worden, tenzij de training binnen deze veertien dagen start. Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Annulering tot vijf weken voor aanvang van de opleiding/cursus kost € 55 administratiekosten. Bij annulering binnen vijf weken voor aanvang ben je de volledige prijs verschuldigd. Je mag wel iemand anders voor jou in de plaats deel laten nemen. Dat moet je wel even aan ons doorgeven. 
 1. Timm Consultancy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of een overeenkomst te ontbinden indien:
 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 • Na het sluiten van de overeenkomst Timm Consultancy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
 • De opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 1. Voorts is Timm Consultancy bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de (coach)overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 1. Indien Timm Consultancy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Enig recht van opdrachtgever of deelnemer op schadevergoeding ontstaat alleen indien opdrachtgever of deelnemer binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Timm Consultancy tenzij de opdrachtgever of deelnemer aantoont dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 3. Indien Timm Consultancy aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans van dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Timm Consultancy in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Timm Consultancy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Timm Consultancy toegerekend kunnen worden;
 1. Timm Consultancy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Timm Consultancy of zijn ondergeschikten.
 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen zich daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Timm Consultancy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Timm Consultancy niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Timm Consultancy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Timm Consultancy zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Timm Consultancy ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Timm Consultancy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 1. Timm Consultancy, opdrachtgever en deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Timm Consultancy, opdrachtgever of deelnemer is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Informatie die aan Timm Consultancy is verstrekt door een deelnemer in persoonlijke coaching of counseling, wordt als vertrouwelijk behandeld. Rapportage aan derden, inbegrepen opdrachtgever, geschiedt slechts na uitdrukkelijke toestemming van deelnemer.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak, Timm Consultancy gehouden is vertrouwelijke informatie aan de door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Timm Consultancy zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Timm Consultancy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 4. Uitzondering op de bovengenoemde geheimhoudingsplicht vormt de situatie waarin Timm Consultancy meent te moeten overleggen met collega’s, dan wel consult nodig acht bij deskundigen die eveneens aan geheimhouding zijn gebonden. In dergelijke gevallen zal gebruiker de privacy van degene op wie het overleg of de consultatie betrekking heeft waarborgen en het materiaal anonimiseren.
 5. Ontheffing van de geheimhoudingsplicht is binnen de training en coaching mogelijk indien: Het niet opheffen van de geheimhoudingsplicht leidt tot inbreuk op de integriteit van de Timm Consultancy, opdrachtgever of anderen. En zonder opheffing van de geheimhoudingsplicht het betreffende probleem onoplosbaar lijkt.
 6. Als Timm Consultancy het voornemen heeft om tot opheffen van de geheimhoudingsplicht over te gaan zal zij ter toetsing een collega trainer consulteren. Timm Consultancy stelt opdrachtgever daarvan op de hoogte. Indien Timm Consultancy na de genoemde consultatie besluit tot opheffing van de geheimhouding zal zij, alvorens daartoe over te gaan, de opdrachtgever informeren.
 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Timm Consultancy zich de rechten en bevoegdheden voor die Timm Consultancy toekomen op grond van de Auteurswet. Na voltooiing van de dienstverlening worden de rechten in overleg en met wederzijdse instemming en goedkeuring overgedragen aan opdrachtgever voor eenmalig gebruik en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.
 2. Alle door Timm Consultancy verstrekt stukken, zoals rapporten, adviezen, documentatie, opdrachten, oefeningen, overeenkomsten, tekeningen, software enz., blijven het eigendom van Timm Consultancy en zijn uitsluitend bestemd om binnen de eigen organisatie te worden gebruikt door de opdrachtgever en deelnemer en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming van Timm Consultancy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Timm Consultancy behoudt zich het recht zijn bijdrage elders te verkopen of te publiceren, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet.
 1. De rechter in de vestigingsplaats van Timm Consultancy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Timm Consultancy recht het geschil voor te leggen aan volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 1. Op elke overeenkomst tussen Timm Consultancy en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn opvraagbaar bij Timm Consultancy te Assen.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Bovenstaande algemene voorwaarden zijn via de volgende link te downloaden Algemene voorw. TIMM consultancy versie 2021.12

Deel deze pagina

7 oktober 2024 Special event voor aandachtsfunctionarissen

Pop-up special event AF

7 oktober komen aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, van zeer uiteenlopende organisaties, weer samen tijdens ons special event. 

Een dag om samen te leren van successen en dilemma’s maar ook om te ervaren dat je onderdeel bent van een groep professionals met allemaal dezelfde missie.

We maken er een enerverende dag van met interessante uitwisseling en veel interactie.