Kwetsbare gezinnen, goed genoeg ouderschap

Kwetsbare gezinnen, goed genoeg ouderschap

Medewerkers van wijk-, buurt- of gebiedsteams of van CJG’s krijgen binnen hun werkzaamheden ook te maken met gezinnen waarbij er zorgen zijn over de ontwikkeling van kinderen/jeugdigen en hun gezin, kwetsbare gezinnen. Samen met het gezin wordt gekeken welke hulp en ondersteuning nodig is. Zelfredzaamheid van het gezin en inzet van het netwerk staan hierin voorop, er wordt gewerkt aan goed genoeg ouderschap. Ouders houden regie over hun eigen hulpvraag.

Ontwikkeling van kinderen veiligstellen

Er zijn situaties waarin de medewerker vanuit een professioneel oogpunt een inschatting maakt dat er meer nodig is dan ouders op dit moment aangeven. Situaties waarin de medewerker zorgen heeft over de ontwikkeling van de kinderen en ouders die hierin niet adequaat (kunnen) handelen. Deze zorgen moeten met het gezin besproken worden, inzichtelijk gemaakt worden en wanneer de zorgen blijven bestaat moet er een plan opgesteld worden. In dit plan komt te staan op welke wijze de zorgen over de kinderen weggenomen kunnen worden.

Binnen het team maakt de medewerker ook de inschatting of inzet van specialistische zorg nodig is, of dit binnen het vrijwillig kader kan of dat onderzoek door Veilig Thuis nodig is.

Vragende, onderzoekende houding

Samenwerken aan Veiligheid maakt gebruik van de sterke kanten van de ouders (zelfsturing en eigen kracht) en van de aanwezige hulpbronnen (het familiaire- en sociale netwerk). Hiermee wordt de cliënt in zijn kracht gezet en wordt aangesloten bij de oplossingen die bij hen passen. Deze oplossingen zijn vaak gebaseerd op eerdere successen van het gezin.
Hierbij blijft de professional zich bewust van mogelijke risico’s en ontwikkelingsbedreigingen van kinderen. Als professional ben je tijdelijk bij het gezin betrokken en zet je de professionele kennis in om door te vragen, kritische kanttekeningen te plaatsen en te toetsen of de uitkomsten zorgen voor een goed genoeg situatie. Het is een concrete, praktische benadering waarin zowel de cliënten als de professionals op zoek gaan naar de aanknopingspunten voor verandering. Ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van praktische hulpmiddelen en documenten.

De training kwetsbare gezinnen goed genoeg ouderschap, sluit goed aan bij de richtlijn multiproblem gezinnen. Tijdens de training zullen diverse werkvormen gebruikt worden zodat direct geoefend kan worden met de aangereikte informatie. We maken gebruik van safeguarding children assessment and analysis framework. Samen kijken we naar de toepasbaarheid in de eigen praktijk van de deelnemers.

Inhoud van de tweedaagse opleiding, Kwetsbare gezinnen goed genoeg ouderschap

Dag 1: Introductie

 • Uitgangspunten
 • Kern van de transitie
 • Wat is er nodig voor veilig opgroeien
 • Oplossingsgerichte communicatie
 • Onderzoekende houding
 • Gebruik van het safeguarding children assessment and analysis framework (SAAF)
 • Wat is goed genoeg ouderschap?
 • Risicotaxatie

Dag 2: Een plan maken

 • Zorgen voor de toekomst, welke risico’s loopt het kind
 • Doelen opstellen met alle betrokkenen
 • Acties concretiseren; wie doet wat, waar, wanneer en hoe
 • Plan monitoren
 • Multidisciplinaire samenwerking en samenwerken in de keten. waarborgen doorgaande lijn, informatiedeling en verantwoordelijkheden
 • De casuïstiek bespreking en werkbegeleiding
 • Verder in de praktijk

Data en locatie
Worden in overleg vastgesteld

Kosten
Op aanvraag wordt een offerte toegestuurd

Accreditatie
Accreditatie kan opnieuw aangevraagd worden.

Aanmelden voor deze opleiding

Deze opleiding is te volgen vanaf 8 deelnemers.