fbpx

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Opleidingsaanbod Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 is iedere organisatie die werkt met ouders en/of kinderen, verplicht om te werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. TIMM Consultancy heeft een breed opleidingsaanbod trainingen en workshops voor diverse beroepsgroepen ten behoeve van het werken met de meldcode. Zo verzorgen wij onder andere trainingen aan professionals werkzaam binnen het onderwijs, de kinderopvang, Jeugdzorg, mondverzorging en mediators.

Wijzigingen in de wet

Vanaf 1 januari 2019 gelden er een aantal wijzigingen in de wet Meldcode. Vanaf dan wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Als gevolg hiervan zijn de beroepsgroepen nu hard aan het werk om een afwegingskader op te stellen. In dit afwegingskader wordt beschreven wanneer een situatie zo ernstig is dat van professionals wordt verwacht dat zij gaan melden bij Veilig Thuis zodat uiteindelijk de cliënten de juiste hulp krijgen.

De aanscherping betekent een aanpassing van de vijfde stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Op dit moment biedt die vijfde stap de ruimte aan de professional om óf zijn vermoeden te melden bij Veilig Thuis óf zelf hulp te verlenen aan het gezin. In de nieuwe situatie is het voor professionals bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling een vereiste om melding te doen, ook als zij zelf hulp verlenen.

Bekijk hieronder een filmpje van Augeo over de wijzigingen.

We volgen de wijzigingen in de wet nauwlettend zodat we deze tijdens onze trainingen kunnen bespreken en onze trainingen altijd up-to-date zijn.

De trainingen

In de trainingen kunnen verschillende vormen van Geweld in Afhankelijkheidsrelaties behandeld worden, ten eerste partnerrelatie geweld, ten tweede kindermishandeling en ten derde ouderenmishandeling.

Tijdens de training worden alle stappen van de meldcode doorlopen zodat je goed weet wat er per stap van je verwacht wordt.

De training kan opgebouwd worden uit de modules; signaleren, handelen en communiceren. Tijdens iedere module wordt een ander aspect van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling behandelen. De onderdelen kunnen ook los van elkaar gegeven worden.

Signaleren

De bijeenkomst richt zich op vroegsignalering van zorgen rond een kind en gezin. De nadruk ligt op opvallend gedrag in de interactie tussen ouder en kind en specifiek oudergedrag. Algemene kennis over kindermishandeling, huiselijk geweld en/of ouderenmishandeling komt aan de orde. Daarnaast wordt ingegaan op het signaleringsproces; het vroegtijdig herkennen van signalen en het interpreteren hiervan. De deelnemer krijgt inzicht in de invloed die eigen normen en grenzen spelen bij het beoordelen van opvoedingssituaties. Ook wordt ingegaan op dilemma’s en twijfels die vaak spelen tijdens het signaleringsproces.

Handelen

De bijeenkomst gaat in op het handelen wanneer zorgen zijn gesignaleerd. De nadruk ligt hierbij op de zorgstructuur binnen de eigen organisatie en de samenwerking met verschillende ketenpartners zoals wijk- en jeugdteams, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdbescherming en Veilig Thuis. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de organisatie wordt besproken. Het stappenplan, taken en verantwoordelijkheden, privacy en dossiervorming worden uitgelicht. Ook wordt ingegaan op het verschil tussen meldrecht en meldplicht. Ook komt de werkwijze van Veilig Thuis komt aan de orde.

Communiceren

De bijeenkomst richt zich op het vergroten van uw kennis en vaardigheden op het gebied van communicatievaardigheden. Er wordt ingegaan op het vroegtijdig in gesprek gaan met ouders/verzorgers over kinderen waar u zich zorgen over maakt. De nadruk ligt op het voeren van moeilijke gesprekken waarbij zorgen zijn over de rol van de ouder in de opvoeding. Optioneel kan een trainingsacteur worden uitgenodigd waarmee gespreksvoering wordt geoefend. Bij het voorbereiden van de gesprekken wordt afgestemd op de gespreksdoelen. Hierbij wordt ingegaan op de positie en emoties van ouders/verzorgers. De mogelijkheid bestaat om te verdiepen in het motivatiemodel Prochaska en diClemente. Het opbouwen van een samenwerkingsrelatie met de ouder staat hierin centraal.

Opleidingen: