Beroepscode kaartspel voor professionals in sociaal werk

Set kaarten met alle artikelen van de Beroepscode voor professionals in het sociaal domein (1 t/m 29) om tijdens de casuïstiekbespreking of een moreelberaad erbij te pakken voor een zinvolle reflectie.

15,00

excl. BTW
excl. verzendkosten

Extra informatie

Professionals in sociaal werk streven ernaar dat mensen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Je hebt een bepaalde handelingsruimte om binnen kaders zo goed mogelijk aan te sluiten bij wat mensen nodig hebben en maatwerk te leveren. Dit Beroepscode kaartspel voor professionals in sociaal werk helpt jou bij het leveren van maatwerk.

Het beroepscode kaartspel voor professionals in sociaal werk is voor alle professionals werkzaam in het sociaal werk. De kaarten helpen je bij het reflecteren op je handelen. Je kunt ze gebruiken tijdens een moreel beraad, intervisie bijeenkomst of werkbegeleidingsgesprek. Het helpt je te onderzoeken naar welke handelingsmogelijkheden je neigt en welk artikelen voor jou het zwaarst wegen.

De set kaarten bestaat uit 29 kaarten. Op de voorkant een passende afbeelding en op de achterkant steeds een korte beschrijving van het artikel uit de Beroepscode voor professionals in het sociaal werk.

Beroepscode kaartspel voor professionals in sociaal werk

Tijdens onze training Professionele standaarden (beroepscode, richtlijnen en tuchtrecht) krijgen de deelnemers een het Beroepscode kaartspel voor professionals in sociaal werk. Heb jij de training niet bij ons gevolgd of heb je de training gevolgd toen we de eerdere beroepscode voor jeugd- en gezinsprofessionals gebruikten? Dan kun je hier je eigen Beroepscode kaartspel voor professionals in sociaal werk bestellen.

Nieuwe beroepscode voor alle professionals in sociaal werk

Vanaf 1 januari 2022 hebben alle professionals in het sociaal domein dezelfde beroepscode, er is dus geen verschil meer tussen de cultureel werker, wijkteamwerker, maatschappelijk werker en de jeugdprofessional. De nieuwe beroepscode heet ‘Beroepscode voor professionals in sociaal werk’.

Een belangrijke kentering want daarmee wordt er ook binnen het sociaal domein aan de kant van de beroepscode ‘ontschot’. Het maakt niet uit vanuit welke organisatie of wetgeving je je werk doet, de gemeenschappelijke basis zijn de normen en waarden waar vanuit we handelen in het belang van de inwoner. Hiermee komt de beroepscode tegemoet aan de ontwikkeling: “om te komen tot een breed sociaal werk met diverse profielen” In het kader van doorontwikkeling en transitie zouden de professionals in het sociaal domein meer generalistisch werken met hun eigen expertise en aandachtspunt. Hiermee wordt de mens beter bediend in zijn hulpvraag

“Samen laten zien dat je voor dezelfde waarden staat en werkt vanuit dezelfde normen”.

Wat betekent dit concreet voor de praktijk?

Geen aparte beroepscode meer voor o.a. Maatschappelijk werker, wijkteamwerker, opbouwwerker, ggz-agoog en de jeugd- en gezinswerker. De verschillende expertises blijven. Een gezamenlijke beroepscode biedt duidelijkheid voor de inwoner, werkgevers en de professional. Er is daarmee meer uniformiteit ontstaan. De beroepscode geeft je onderbouwing voor de afgewogen beslissingen die je bij ethische dilemma’s moet nemen. Mogelijk betekent dit een bevordering voor de professionalisering van het sociaal werk en betere hulp en ondersteuning voor inwoners.

Een aantal bijzonderheden in de beroepscode voor de professionals sociaal werk op een rij:

  • Uniformiteit: er zijn 29 artikelen die starten met een nummer.
  • De artikelen zijn mensgericht, geen onderscheid tussen volwassene of kind. Artikel 1 gaat bijvoorbeeld over de mens tot zijn recht laten komen.
  • Een aanzienlijk aantal artikelen van de beroepscode gaan over een zorgvuldige omgang met gegevens, informatie en dossiervorming; 5 van de 29 artikelen gaan dieper in op dossiervorming en het beheren van dossiers en gegevens, 5 artikelen gaan in op informatievoorziening, privacy en de avg.
  • Artikel 2 gaat over de deskundige professional en deskundigheidsbevordering. Daarmee staat deskundigheid relatief boven aan in de code.
  • Er is geen artikel meer die wijs op het alert zijn op signalen die kunnen duiden op kindermishandeling en het gebruik van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. De nieuwe beroepscode besteed geen expliciet artikel aan het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • De beroepscode spreekt regelmatig over zorgvuldig handelen, om geen misverstand over zorgvuldigheid te laten ontstaan is het thema zorgvuldig handelen uitgewerkt.

Overige producten

Een waardevol spel voor alle teams die te maken hebben hebben volwassenen of gezinnen waar sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het helpt om het gesprek met elkaar aan te gaan over alle verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

25,00

Luxe set kaarten om de 14 condities voor goed genoeg opvoederschap met kinderen te bespreken.

27,50

Deze werkboeken horen bij het blik met alle tools voor gesprekken met kinderen over de 14 condities van goed genoeg opvoederschap. Zo kan ieder kind zijn eigen boekje vullen en kan er een gezinsgesprek plaatsvinden.

25,00